„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

OZ Tvorivá dielňa reagovalo na zverejnenú výzvu OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Cieľom projektu je aktivizácia a podpora mladých NEET – NEET (Not in employment, education or training). Projekt sa týka mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.

Investičná priorita:

2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre
mladých ľudí.

Špecifický cieľ:

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce.
V rámci hlavnej aktivity tejto výzvy možno realizovať činností súvisiace s aktivizáciou a podporou NEET, pričom oprávnenou cieľovou skupinou (CS) sú:

 • NEET do 29 rokov (ktorý nie je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace,
 • NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov,
 • Nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov,
 • Uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do aktivity projektu evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie.

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko, Košický kraj: Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice – okolie.
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom inovatívnych programov vzdelávania a prípravy mladých NEET pre trh práce, vrátane kariérneho poradenstva a individualizovaných poradenských činností,

 1. Workshop artefiletiky s koučovacím prístupom, teoretická a praktická časť.
  Spojením koláže a koučingu si účastníci projektu Chyť svoju šancu vytvoria jedinečnú koláž, ktorá im bude nápomocná pri riešení zmien, očakávaní, ujasňovaní si súčasnej a očakávanej situácie. Vytvorením konkrétnej predstavu o naplnení si osobných a profesijných cieľov.
  Workshop obsahuje moduly: Úvod do arteterapie, Techniky arte terapie, vzdelávací cyklus: Moja cesta – Moje zdroje – Moje ciele.
 2. Kariérové poradenstvo. Službou, ktorej cieľom je poskytnúť cieľovej skupine projektu účinnú pomoc pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní, voľby,  či zmeny povolania alebo ďalšieho vzdelávania. Ide o proces, v rámci ktorého kariérový poradca sprevádza klienta pri zorientovaní sa v situácii, určení cieľov a smeruje ho k očakávaným výsledkom.
  Účastníkom projektu budú k dispozícii koučovia, kariérni poradcovia, psychológ.
  Realizácia projektu: od 02/2018 – 09/2018
Chyť svoju šancu