w-citát-cesta-za-cielomKariérové poradenstvo je službou, ktorej cieľom je poskytnúť klientom účinnú pomoc pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní, voľby,  či zmeny povolania alebo ďalšieho vzdelávania. Ide o proces, v rámci ktorého kariérový poradca sprevádza klienta pri zorientovaní sa v situácii, určení cieľov a smeruje ho k očakávaným výsledkom. Prebieha formou individuálnych konzultácií. Počet stretnutí závisí od konkrétnych požiadaviek klienta, ale aj od toho, kde sa klient nachádza, čo už o sebe vie, nakoľko má preskúmané možnosti a od jeho očakávaní.

Kariérový poradca prostredníctvom kariérových techník, metód a postupov poskytuje poradenské služby, ktorých cieľom je pomáhať a podporovať jednotlivcov alebo skupiny osôb v akomkoľvek veku pri rozhodovaní v otázkach vzdelávania, profesijnej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.
Kariérové poradenstvo prebieha formou individuálnych konzultácií v trvaní 60 alebo 90 minút, pričom v priemere je potrebných cca 5 konzultácií k tomu, aby priniesli adekvátne výsledky. Pre hĺbkové poradenstvo, ktoré vedie až ku začatiu konkrétneho nového pracovného či študijného projektu, je počet konzultácií vysoko individuálny. Niekedy si môže klient vyjasniť situáciu po dvoch-troch stretnutiach, no inokedy môže ísť o dlhodobejší proces. Na prvom stretnutí si zadáme cieľ poradenstva a od toho sa odvíja priebeh a počet stretnutí.

Konzultácie prebiehajú formou rozhovoru a rôznych špecifických cvičení. Budeme spolu hľadať, čo je pre klienta dôležité, aké sú jeho kvality a budeme uvažovať nad cieľmi a možnými cestami ako ich dosiahnuť.

V rámci kariérového poradenstva sú ďalej využívané metódy a techniky,ktoré pomáhajú u klientov aktivovať tvorivú energiu, akými sú napr. hranie rolí, práca s priestorom a pohybom, či výtvarné techniky. Tieto techniky sú využívané aj v rámci workshopov a seminárov, ktoré v rámci svojej činnosti realizujeme najmä na stredných, vysokých školách, či pre potreby personálnych agentúr, pre občianske združenia ako aj pre širšiu verejnosť.